.

Verder

Visie

Verder

Producten

.

Calamiteitenservice
Bedrijfsmaatschappelijk-werk
Casemanagement
Verzuimbegeleiding
Arbeidsdeskundig advies

Calamiteitenservice

Een ongeluk gebeurt onverwacht. Met de Calamiteitenservice van WanttoBe Bedrijfsgezondheidszorg is psychosociale hulp voor slachtoffers of getuigen van een ongeluk, overlijden, overval of geweldsdelict snel ter plaatse. En zo kunt u (langdurige) uitval van werknemers voorkomen.

Direct contact?

Bel 06 – 1474 9383

.

Vindt er in uw bedrijf een schokkende gebeurtenis plaats, dan kunt u dit 24 uur per dag en 7 dagen per week melden bij de Calamiteitenservice van WanttoBe Bedrijfsgezondheidszorg via 06 – 1474 9383. Een gecertificeerde hulpverlener komt dan zo snel mogelijk naar uw bedrijf om slachtoffers en getuigen op te vangen. Onze hulpverlener is speciaal opgeleid om mensen te begeleiden die een traumatische ervaring hebben gehad. Naast emotionele steun regelt hij ook praktische zaken, zoals het informeren van het thuisfront.

In de periode na de schokkende gebeurtenis is het belangrijk slachtoffers en getuigen te begeleiden in de verwerking. De hulpverlener van WanttoBe Bedrijfsgezondheidszorg kan de dagen na het voorval terugkomen om na te praten. Hij besteedt tijdens deze gesprekken aandacht aan stressreacties en de fases van het verwerkingsproces. Mocht het nodig zijn, dan verwijst hij door naar meer gespecialiseerde hulp, zoals een psycholoog.

Onze hulpverlener biedt ook ondersteuning aan leidinggevenden, directie of de afdeling P&O om hun deel van de begeleiding op passende en effectieve wijze invulling te geven. Bovendien informeert hij u na afloop van de gesprekken met uw medewerkers en blijft u op de hoogte.

Bedrijfsmaatschappelijk-werk

Wanneer zich in iemands persoonlijk leven of in zijn werksituatie problemen voordoen, kunnen deze negatieve effecten hebben op iemands welbevinden of een belemmering vormen in het functioneren.

WanttoBe Bedrijfsgezondheidszorg biedt in deze situaties bedrijfsmaatschappelijk werk.

Bedrijfsmaatschappelijk werk is erop gericht om medewerkers, leidinggevenden en management in organisaties te begeleiden bij knelpunten in de arbeids- of privésituatie die hun uitwerking hebben op het werk. Zo nodig worden andere disciplines ingeschakeld. Bedrijfsmaatschappelijke begeleiding vindt plaats onder geheimhouding en op vrijwillige basis. Tevens draagt het bij aan het verbeteren van de arbeidsverhoudingen en arbeidsomstandigheden. Bedrijfsmaatschappelijk werk kan worden ingeschakeld bij:

 • conflicten, spanningen in de relatie met collega’s, leidinggevende en/of ondergeschikten;
 • gebrek aan motivatie, ervaring van over- en onderbelasting in het werk;
 • onzekerheid over voortbestaan werk, functie of bedrijf;
 • verminderd functioneren, disfunctioneren en/of arbeidsongeschiktheid;
 • aanpassingsproblemen na organisatieverandering, overplaatsing, functieverandering;
 • ingrijpende gebeurtenissen in de werksituatie, agressie en geweldervaringen;
 • discriminatie, pesten en/of (seksuele) intimidatie;
 • re-integratie na langdurig verzuim;
 • verlies van werk of functie;
 • persoonlijke problematiek;
 • persoonlijke effectiviteit en communicatie.

Casemanagement

De casemanager van WanttoBe Bedrijfsgezondheidszorg begeleidt uw zieke medewerker. Hij is eerste aanspreekpartner voor vragen en problemen bij ziekte, bouwt het ziekteverzuimdossier op en houdt rekening met doorlooptijden volgens de Wet Verbetering Poortwachter.

Dit dossier moet door u als werkgever worden bijgehouden voor het UWV als gevolg van de wet- en regelgeving WIA (Wet Werk Inkomen naar Arbeidsvermogen).

De casemanager geeft voorlichting over de wettelijke aspecten van de arbeidsongeschiktheid. Hij organiseert eventueel binnen of buiten uw bedrijf een traject voor uw medewerker om arbeidsongeschiktheid te voorkomen. De casemanager kan ook voor u het gesprek met het UWV aangaan als het uiteindelijke re-integratieverslag wordt ingediend.

Verzuimbegeleiding

Onze aanpak start met een analyse van het verzuim.

De verzuimoorzaak, -frequentie en -duur van medewerkers bepalen of een combinatie van individuele begeleiding en organisatiebrede verandering noodzakelijk is.

Voor iedere verzuimsoort hebben we een specifieke aanpak. Zo is de aanpak bij kort frequent verzuim anders dan de aanpak als het gaat om langdurig verzuim. WanttoBe Bedrijfsgezondheidszorg heeft zich gespecialiseerd in psychisch verzuim: bijna twee derde van het langdurig verzuim komt door de combinatie van psychosociale klachten in combinatie met werk.

WanttoBe Bedrijfsgezondheidszorg onderscheidt zich door een actieve verzuimbegeleiding waarbij we naast de
werksituatie en -omstandigheden zo nodig ook de privésituatie betrekken.

Deze diensten en services vindt u terug in onze abonnementen.

Arbeidsdeskundig advies

Onze arbeidsdeskundige is expert in de sociale, maatschappelijke, juridische en financiële aspecten van verzuim. Hij onderzoekt welke stappen werkgever en medewerker kunnen zetten om terugkeer naar het werk mogelijk te maken.

Deze arbeidsdeskundige is tevens specialist op het gebied van re-integratie. Hierbij kijkt zij naar de mogelijkheden voor uw zieke medewerker om te re-integreren. Door bijvoorbeeld aanpassingen te doen op de werkplek of te zoeken naar ander werk binnen of buiten uw organisatie. Het doel van de arbeidsdeskundige is om tot de beste oplossing voor alle betrokken partijen te komen. In veel gevallen leidt dit tot een spoedige en verantwoorde terugkeer naar werk.

WanttoBe Bedrijfsgezondheidszorg zoekt concrete oplossingen voor:

 • het re-integreren van de medewerker in zijn eigen werk of aangepast werk of aangepaste werkomgeving
 • het zoeken van andere/vervangende werkzaamheden voor uw medewerker
 • uw rol als werkgever als er sprake is van re-integratie ‘tweede spoor’ (bij een andere werkgever)
 • Het gebruik maken van regelingen als iemand opnieuw ziek wordt
 • Het om- of bijscholen van uw medewerker

Tevens kijken we naar mogelijkheden of uw bedrijf in aanmerking kan komen voor subsidies, kortingen, vergoedingen of voorzieningen.

.

Verder

Abonnementen

 

Basis
€17,50per werknemer, per jaar
 • • Bijhouden verzuimregistratie
 • • Kosteloos preventief spreekuur voor uw medewerkers
 • • Vooraf machtiging uitvoering poortwachterstoets
 • • Korting op overig af te nemen diensten
Professional
€85,-per werknemer, per jaar
 • Als Standaard +
 • • Spreekuur bedrijfsarts binnen 6 weken
 • • Periodieke voortgangsevaluatie en bewaken proces door re-integratieadviseur
 • • Ondersteuning WIA aanvraag
 • • Functionele Mogelijkheden Lijst exclusief spreekuur
 • • Beleidsadvies
 • • Sociaal medisch overleg
 • • Aanleg, opbouw en beheer re-integratiedossier

.

Verder

Wie zijn wij

Marion de Ruijter

Marion de Ruijter

''Lééf je verlangen...!''
René Kaats

René Kaats

''Veranderen om te verbeteren.''

.

.

Marion de Ruijter 

5 Jaar bijstandsmaatschappelijk werker bij een gemeente
• Begeleider eerstejaars studenten SPSO Utrecht
• Psychosociale begeleiding en groepstrainingen in eigen bedrijf
• 16 Jaar bedrijfsmaatschappelijk werker bij ministerie van Financiën, diverse onderdelen waaronder FIOD en Ondernemingen
• 2012 tot heden Wanttobe Bedrijfsgezondheidszorg voor het MKB (verzuim en reïntegratie eerste en tweede spoor)
• Bedrijfsmaatschappelijk werk, arbeidsdeskundige vraagstukken, coaching en therapie

René Kaats 

• 6 Jaar Marine technicus
• 6 Jaar ICT
• Sinds 1990 zelfstandig, sinds 1993 BV systeemhuis, consultancy, hardware, eigen applicatie
• Heden backoffice Wanttobe Bedrijfsgezondheidszorg
.

.

Verder

Contact

Sportlaan 10 8181 BE Heerde

 

Telefoon

06 – 1474 9383

 

Mail

info@wanttobe.org